Novinky
09.09.2019
Zimní obuv již v prodeji
V kategorii zimní obuv každý den doplňujeme nové vzory pro tuto zimu. Je čas vybavit se na zimu. číst celé
22.10.2018
VÝPRODEJ - Slevy až 25%
Navštivte naši kategorii Výprodej, kde najdete poslední kusy dětské obuvi se slevami až 25%. Dětské boty nyní ještě výhodněji. číst celé
12.10.2017
Platba kartou
Nově Vám nabízíme možnost platit dětské boty také platební kartou! číst celé
Zobrazit všechny novinky

 PPL 

Do 750 Kč59,-
Nad 750 Kč 0,-
Dobírka30,-

  

Zásilkovna:

Do 750 Kč59,-
Nad 750 Kč 0,-
Dobírka30,-

  

Balík do ruky:

Do 750 Kč
139,-
Do dvou tisíc 99,-
Nad dva tisíce59,-
Dobírka30,-

 

 Balík na Poštu:

Do 750 Kč
99,-
Do dvou tisíc 79,-
Nad dva tisíce59,-
Dobírka30,-

   

Osobní doručení prodejcem:

Do 750 Kč39,-
Nad 750 Kč 0,-
Dobírka0,-

 

  Slovensko:...........

Do dvou tisíc
129,-
Nad dva tisíce 79,-
Dobírka
35,-

 

 Zásilkovna SK:

Do 750 Kč99,-
Nad 750 Kč 59,-
Dobírka35,-

 

 

Více viz.: Doprava a platby

 

_____________________________

 

 

 

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

 

A. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Lukáš Garay, Vavřetice 3, 251 67  Řehenice a jím provozovaný internetový obchod www.ceskedetskeboty.cz. Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.ceskedetskeboty.cz. Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie jsou konečné (nejsem plátce DPH). Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

 

B. Objednávka - uzavření smlouvy

 1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.ceskedetskeboty.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.
 2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy, se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.
 3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.
 4. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s podmínkami reklamace a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.ceskedetskeboty.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení faktury a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace, věrnostní systém apod.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
 8. Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy anebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetové nákupní galerii www.ceskedetskeboty.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na obchod@ceskedetskeboty.cz a nebo tak učiní osobně na registračním formuláři.
 9. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 

C. Dodací podmínky

 1. Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí dva až osm pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u plateb převodem na účet začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.
 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
 4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné nabídky uvedené v sekci Doprava a Formy úhrady.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.
 6. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.
 7. K zakoupenému zboží je vždy přiložena faktura a kopie objednávky.

 

D. Reklamace

 1. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
 2. Záruka na spotřební zboží se  řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Je li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.
 3. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Lhůta na vyřízení reklamace je stanovena zákonem a činí 30 dní. V případě nedodržení zákonem stanovené lhůty ma kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.
 5. Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt.
 6. V oznámení o závadách uvádějte zejména číslo objednávky, jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo. V případě zaslání reklamace na reklamační oddělení je nutné přiložit doklad o zakoupení popřípadě jeho kopii a záruční list, byl-li k zakoupenému zboží přiložen.

 

E. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

 1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího (České dětské boty, Vavřetice 3, 251 67 Pyšely) zboží, které je nepoškozené a zároveň bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím.
 3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na emailu obchod@ceskedetskeboty.cz. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu kupní cenu + částku za nejlevnější nabízený způsob dodání. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou.
 4. Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
 5. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 7. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
  6. softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)
 9. Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:
  1. u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 10 dní od uskutečnění objednávky
  2. u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu

 

F. Porušení kupní smlouvy

 1. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníkům, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku, budou fakturovány vzniklé náklady na zabalení a odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

 

G. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826  odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
H. Ochrana osobních údajů
 1. Vaše osobní data nebudou nikdy poskytnuta žádnému třetímu subjektu
 2. Veškeré nakládání s osobními údaji na www.ceskedetskeboty.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání.
 3. Výjimku tvoří realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží.
 4. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání zboží, slouží výhradně k úspěšnému vyřízení vašeho požadavku a doručení zboží.
 5. Využíváním služeb internetového obchodu www.ceskedetskeboty.cz zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování.

 

I. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetové obchodu www.ceskedetskeboty.cz.
 2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.
 3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 10. ledna 2016.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.